Stowarzyszenie działa na tym terenie od kilku lat, jest marką i miejscem rozpoznawalnym dla mieszkańców, co daje gwarancję rzetelnego wykonania zadania.  W środowisku, w którym działamy, istnieje duże zapotrzebowanie na podobne działania - szczególnie w grupie kobiet-seniorek. Świadczą o tym pytania seniorek o możliwość udziału w aktywnościach i zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie, zainteresowanie ze strony sąsiadek oraz skierowanie przez członków społeczności do władz lokalnych petycji w sprawie poszerzenia oferty dla seniorów.

 

Cel nadrzędny projektu to budowanie więzi między pokoleniami i grupami mieszkańców.

 

Cele szczegółowe to:

 1. Nawiązanie i pogłębianie więzi w lokalnej społeczności, rozwój oddolnego systemu oparcia społecznego między odbiorcami projektu.
 2. Wzmocnienie integracji i solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej.
 3. Zwiększenie aktywności i zaangażowania w życie społeczne 25 seniorek - głównych beneficjentek projektu.
 4. Wspieranie samoorganizacji i uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych.
 5. Wsparcie działań z zakresu edukacji kulturalnej z odniesieniami do tożsamości lokalnej. Dodatkowym sposobem wsparcia takich działań jest zaproszenie do współrealizacji projektu lokalnego partnera publicznego Orkiestry Sinfonii Varsovia. Partner umożliwi włączenie grupy seniorek oraz osób niepełnosprawnych w wydarzenia kulturalne/muzyczne.

Działania

Podstawowymi działaniami w projekcie będą:

 • Grupa wsparcia i rozwoju dla kobiet 60+; (realizacja celów 1,2,3)
 • Spotkania z kulturą i ruchem – wspieranie edukacji kulturalnej i rekreacji: umożliwianie seniorkom organizacji spotkań z kulturą, np. teatr/kino/muzea, spotkań z ciekawymi osobami, warsztatów rękodzieła. Wsparcie seniorek w organizacji zajęć ruchowych. Wyboru dokonują uczestniczki grupy, część wyjść będzie otwarta dla innych członków społeczności (realizacja celów 1,2,3,4,5)
 • Spotkania Sąsiedzkie na Wspólnym Podwórku: przestrzeń do integracji międzypokoleniowej (realizacja celu 1, 2, 3, 4)
 • Domy Gościnne - w ramach tego działania seniorki będą gośćmi w grochowskich domach (realizacja celu 1, 2, 3), spotkania będą miały charakter zarówno wewnątrz jak i międzypokoleniowy.

Sednem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających nawiązaniu i rozwojowi więzi i relacji między seniorkami oraz przedstawicielami różnych grup i pokoleń żyjących w społeczności: uważamy, że szczególnie w przypadku ludzi dotychczas pozostających na obrzeżach społeczności, lub wręcz poza nimi, to właśnie więzi są paliwem niezbędnym do podjęcia życiowej
i społecznej aktywności. Zarówno seniorzy jak i osoby z niepełnosprawnościami z różnych, nieco innych powodów narażone są na wykluczenie społeczne: ich potrzeby są niewidziane, a głos mało słyszany. Między przedstawicielami różnych pokoleń w społeczności lokalnej, w której osadzone jest Stowarzyszenie, w niewielkim stopniu zachodzi dzielenie się zasobami. Realizacja projektu pozwoli przedstawicielom różnych grup i pokoleń należących do tej samej społeczności lokalnej na poznanie się, pobudzenie komunikacji, wymianę doświadczeń i umiejętności, dzielenie się czasem, stworzy przestrzeń do włączenia się we współtworzenie rzeczywistości. Nadrzędna idea projektu to wspieranie takiego kierunku rozwoju społeczności, w której członkowie byliby dla siebie nawzajem źródłem wsparcia i inspiracją do aktywnego włączania się w procesy zmian zachodzących w rzeczywistości w której żyją, w rytm i z poszanowaniem własnych potrzeb
i możliwości.

Projekt opiera się na założeniu będącym sumą doświadczeń realizatorów projektu w pracy nad włączaniem w życie społeczne różnych grup pozostających na jego obrzeżach, a także rozmów
z przedstawicielami lokalnej społeczności na temat ich potrzeb: aby ludzie gotowi byli podejmować aktywność społeczną, angażować się, potrzebują poczucia przynależności i bezpieczeństwa. To zaś możliwe jest dzięki istnieniu więzi między uczestnikami życia społecznego. Zatem podstawowym mechanizmem włączającym jest budowanie i rozwijanie więzi i relacji. Fundament w postaci poczucia przynależności i bezpieczeństwa płynącego z posiadanych relacji staje się motorem zaangażowania w życie społeczności i samoorganizacji. Integracja jest tu jednym z narzędzi budowania więzi. Odbywa się ona między innymi poprzez pracę nad tworzeniem narracji o własnej tożsamości w kontekście tożsamości lokalnej, wspólnotę doświadczeń (stąd praca
w grupie, odniesienia do tradycji, historii, wydarzenia sąsiedzkie, wspólne wyjścia edukujące
w zakresie kultury itp.) oraz współdziałanie (warsztaty rękodzieła). Zależy nam, by projekt opierał się na zasadzie partycypacji. Ponieważ to beneficjenci będą współtwórcami projektu, tematyka poszczególnych spotkań/wyjść oraz ich organizacja będą wypracowane przez uczestników projektu w toku jego realizacji. Równocześnie, aby stworzyć projekt, który skutecznie odpowie na potrzeby lokalnej społeczności i będzie aktywnie poruszał jej problemy, rozmawialiśmy
z przedstawicielami jednej z lokalnych Wspólnot Mieszkaniowych, oraz seniorami zaprzyjaźnionymi ze Stowarzyszeniem.

Podstawowy mechanizm włączający seniorów stanowi grupa wsparcia i rozwoju oraz wsparcie edukacji kulturalnej i organizacji zajęć rekreacyjnych. Podstawową formę działania na rzecz budowania więzi i integracji międzypokoleniowej, a także włączania w nurt życia społeczności lokalnej osób z niepełnosprawnościami będą Spotkania Sąsiedzkie. Seniorki, stając się współorganizatorkami i współgospodyniami takich spotkań, zyskają poczucie sprawczości
i włączenia w rzeczywistość. Dodatkowo narzędziem uruchomiania aktywności mieszkańców jest propagowanie idei Domów Gościnnych, gdzie członkowie społeczności zapraszają do domów wolontarystycznie osoby będące w bardziej zaawansowanym wieku senioralnym. Tytuł projektu
"W rytmie życia" oddaje istotę tego, w jaki sposób myślimy o pracy z osobami starszymi, ale
i wszystkimi innymi członkami społeczności: chcemy inspirować do działania, zachęcać
i aktywizować wsłuchując się w głos uczestników - z poszanowaniem ich osobistej historii
i momentu życiowego, w którym się znajdują, aktualnych potrzeb i tempa, w jakim chcą otwierać się na nowe aktywności. Szczególnie na etapie życia, w którym znajdują się beneficjentki 60+, czasem potrzebują one większej aktywności i podejmowania nowych wyzwań, a innym razem największą ich potrzebą jest zatrzymanie się, refleksja, możliwość podzielenia się własną historią, czy codzienną troską. Za tymi potrzebami chcemy podążać we wspólnych działaniach.

Współpracę w projekcie zadeklarował partner publiczny Orkiestra Sinfonia Varsovia, instytucja kultury, która na stałe wpisana jest w lokalny pejzaż grochowski, będąca realizatorem nie tylko działań o charakterze kulturalnym, ale także edukacyjnym i rekreacyjnym (np. Muzyczna Gra Miejska na Grochowskiej, itp.).

Na powstaniu projektu zależy także członkom jednej z lokalnych Wspólnot Mieszkaniowych, których pismo dołączamy do oferty, jednak kształt tej współpracy będziemy wypracowywać w toku projektu. Na obecnym etapie pojedynczy przedstawiciele chcą wziąć udział w działaniach projektowych, a jedna z członkiń zarządu/osoba 60+ chce być uczestniczką i współorganizatorką działań projektu.

Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko” jest jednym z partnerów i współautorów Lokalnego Systemu Wsparcia działającego od 2013 r. na terenie Pragi Południe. Dzięki stałej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami kulturalnymi, sportowymi i edukacyjnymi udało się stworzyć przestrzeń do rozwoju, która dzięki partnerstwu daje możliwość rzetelnego wykonania opisywanego zadania, zachowując jego bardzo wysoką i pożądaną jakość. Ścisła współpraca w opisywanym partnerstwie na terenie dzielnicy Praga - Południe wpłynie również znacząco na komunikację z beneficjentami oraz działania informacyjne. W ten sposób informacja o realizowanym zadaniu dotrze bezpośrednio do grupy docelowej.

Grupę docelową stanowi 25 kobiet (w trakcie całego projektu) - seniorek w wieku od 60 lat (najstarsza seniorka w poprzednim projekcie miała 87 lat). Są to mieszkanki najbliższej okolicy Stowarzyszenia (ulice: Chrzanowskiego, Dwernickiego, Mycielskiego itd.). Często będą to wdowy, osoby rozwiedzione lub samotne, czasem osoby, których rytm życia wyznacza uciążliwa dla nich opieka nad chorymi członkami rodziny (mężami, starszymi krewnymi), osoby, które ze względu na samotność, stan zdrowia, czy słabe funkcjonowanie psychofizyczne bardzo potrzebują rozmów z innymi kobietami, nawiązania bliższych relacji, które zwiększą ich poczucie przynależności i zmobilizują do podtrzymywania społecznych kontaktów, zmotywują do wychodzenia z domu. Wiele z osób ma także kłopoty ekonomiczne, co dodatkowo wpływa na ich wycofanie, bierność, duży poziom frustracji i poczucie wykluczenia. Często wyjścia z domu ograniczają do pójścia po zakupy. Brak zaangażowania i zniechęcenie jest m.in. reakcją na poczucie bycia niewidzianymi/niepotrzebnymi.

W projekcie weźmie też udział:

 • Około 50 uczestników Sąsiedzkich Spotkań (osoby inne niż uczestniczki grupy wsparcia i rozwoju) - będą to mieszkańcy bloków i podwórek w okolicy siedziby Stowarzyszenia, sąsiedzi zapraszani przez uczestniczki grupy poprzez zebrania Wspólnoty, rozwieszenie plakatów na klatkach, "pocztę pantoflową" wśród osób, które znają i nie znają Stowarzyszenia.
 • Gospodarze Grochowskich Domów Gościnnych: zakładana liczba Gospodarzy to 8 osób goszczących seniorki w swoich domach. Będą to młodzi emeryci lub osoby aktywne zawodowo (na obecnym etapie mamy kilka deklaracji osób zainteresowanych wolontarystycznym przyjęciem grup, zakładamy że spośród 8 osób: 2 będą w wieku poprodukcyjnym; 4 w produkcyjnym), zachęcani wśród społeczności podczas wydarzeń i akcji organizowanych przez Stowarzyszenie, poprzez ogłoszenie facebookowe oraz przez już istniejące relacje Stowarzyszenia z jego przyjaciółmi i sympatykami.
 • Uczestnicy warsztatu “Między słowami - między pokoleniami” (międzypokoleniowe warsztaty pisania bajek, zakończone wydaniem audiobooka lub książeczki): minimum 12 osób, uczestnikami będą dorośli mieszkańcy lokalnego środowiska. Ze względu na tematykę: opowieści, przekazy rodzinne, pisanie bajek dla dzieci i młodzieży, przewidujemy że uczestnikami w przewadze będą rodzice dzieci i młodzieży, jednak formuła otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych. Działanie to będzie realizowane w 2017 r.

Celem głównym projektu jest wzmacnianie więzi między grupami i pokoleniami mieszkańców ulicy Chrzanowskiego i najbliższych sąsiadujących podwórek z ulic Mycielskiego, Kickiego, Siennickiej, Dwernickiego. Istotą projektu jest budowanie relacji w lokalnym otoczeniu społecznym, które szczególnie dla kobiet starszych mogą stanowić fundament do ponownego włączenia się w życie społeczne i kulturalne. Aby osiągnąć taki efekt konieczne wydaje się budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności uczestników projektu, kameralność, brak pośpiechu, a także utrzymywanie równowagi pomiędzy podążaniem za potrzebami odbiorców a dążeniem do uruchomienia procesów zmian. W dobie pogoni za liczbami, wynikami, wskaźnikami, chcielibyśmy zrealizować projekt, w którym liczy się jakość relacji i dalej - płynąca z tego trwałość, a nie ich ilość. Traktujemy budowanie więzi jako fundament, który umożliwi realizację pozostałych celów.